OBSZARY CSR

ŁAD ORGANIZACYJNY
Dla sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa bardzo istotne jest stworzenie systemu organizacyjnego, który będzie dostosowany zarówno do pracowników jak również do pracodawców. W kontekście CSR kategoria ładu organizacyjnego jest bardzo pojemna – obejmuje:
– dialog z interesariuszami,
– etyczne zachowania,
– raportowanie,
– sprawny system zarządzania,
– budowanie strategii CSR,
– kulturę organizacyjną.

PRAWA CZŁOWIEKA
Przestrzeganie praw człowieka jest podstawowym obszarem CSR, bowiem bez podstawowych warunków, jakimi jest szacunek i równość wobec pracowników, żaden pracodawca nie wprowadzi bardziej zaawansowanych form społecznej odpowiedzialności.
Do zakresu tego obszaru należą:
– różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy,
– działania edukacyjne.

STOSUNKI PRACY
Dla coraz większej liczby firm w Polsce bardzo istotne są relacje między pracownikami, dlatego też wiele firm uczy się, jak stwarzać pracownikom odpowiednie warunki do rozwoju, jak wspierać ich w godzeniu życia prywatnego z zawodowym i włączać w procesy decyzyjne. Zarządzanie ludźmi to również kwestia odpowiedzialnego przywództwa – mądry lider rozumie, że inwestycja w zaufanie pracowników daje największą „stopę zwrotu”.
Na obszar stosunki pracy składają się następujące kategorie:
– adaptacja i integracja pracowników,
– komunikacja wewnętrzna,
– bezpieczeństwo w miejscu pracy,
– szkolenia i rozwój,
– work-life balance,
– włączanie pracowników w procesy zarządzania firmą (partycypacja pracowników),
– zdrowie i aktywny tryb życia pracowników,
– wolontariat pracowniczy.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Troska o środowisko naturalne od wielu lat nie jest już tylko kwestią, dotyczącą ekologów – jest to stały element międzynarodowych polityk i regulacji, a także strategicznego i operacyjnego zarządzania w przedsiębiorstwach. Zmiany, jakie zaszły w otoczeniu na skutek działalności człowieka, zmuszają nas do całkowitej zmiany postępowania, dlatego istnienie firmy w XXI wieku ma wielowymiarowy charakter, a na jej funkcjonowanie składa się nie tylko polityka finansowa czy zarządzania zasobami ludzkimi, ale też działania CSR dotyczące ochrony środowiska.
Do najważniejszych zadań obszaru ochrona środowiska należą:
– ekobiuro,
– ekobudownictwo,
– zarządzanie odpadami,
– ekologiczny transport,
– edukacja ekologiczna,
– bioróżnorodność,
– ekoefektywność.

UCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE
Uczciwe praktyki rynkowe dotyczą ważnych relacji firmy z otoczeniem, przede wszystkim z innymi organizacjami, takimi jak instytucje publiczne, partnerzy społeczni (w tym organizacje pozarządowe), dostawcy, klienci, a także konkurenci.
Do tego obszaru CSR należą m.in.:
– działania antykorupcyjne,
– relacje z dostawcami,
– umowy z interesariuszami,
– edukacja rynku,
– odpowiedzialne zaangażowanie polityczne,
– uczciwa konkurencja.

RELACJE Z KONSUMENTAMI
Obszar ten dotyczy relacji firmy z konsumentem, czyli odbiorcą jej produktów lub usług. Ważnym elementem tego obszaru jest zaspokojenie potrzeb różnorodnych klientów z uwzględnieniem ich indywidualnych preferencji.
W kontekście CSR kategoria relacji z konsumentami obejmuje:
– ochrona i bezpieczeństwo,
– dostępność produktów i usług,
– zrównoważona konsumpcja.

________________________________________
[1] Inicjatywa Global Compact, Pobrano ze strony internetowej: www.globalcompact.org.pl /15.08.2014/.
[2] Przewodnik po Global Compact, pobrano ze strony internetowej:  www.globalcompact.org.pl /15.08.2014/.
[3] Inicjatywa Global Compact, pobrano ze strony internetowej: www.globalcompact.org.pl /15.08.2014/.