Normy CSR – Postanowienia Okrągłego Stołu z Caux

Okrągły Stół z Caux (The Caux Round Table – CRT) jest międzynarodową siecią kierujących się zasadami etycznymi przywódców biznesu działających na rzecz promowania moralnego kapitalizmu[1]. W jej skład wchodzą reprezentanci Japonii, Europy i Stanów Zjednoczonych.

W czasie pierwszych obrad ustanowiono zasady postępowania dla biznesu, później powstały także wytyczne dla administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe często prowadzą swoje działania na bardzo szeroką skalę, stając się quasi firmami, dlatego ich działania również powinna cechować przejrzystość i transparentność.

Ustanowiono 8 zasad odnoszących się do organizacji pozarządowych[2]:

Uczciwość –  Działania organizacji pozarządowych muszą być zgodne z jej celami, a kierownictwo oraz pracownicy organizacji nie mogą wykorzystywać swojej pozycji do uzyskania osobistych korzyści, zwłaszcza finansowych. Cechami, które powinny charakteryzować odpowiedzialne organizacje jest wierność swoim ideałom oraz staranność w dążeniu do realizacji misji organizacji.

Pożytek publiczny – Wszystkie działania prowadzone przez organizację pozarządową odzwierciedlają interesy i wartości ludzi, którzy finansują, organizują, działają lub w jakikolwiek inny sposób wspierają organizację; tak samo jak interes społeczny, kulturalny, polityczny, gospodarczy i  środowiskowy, którym/jakim te osoby chcą służyć. Organizacja pozarządowa powinna promować większą sprawę niż tylko ich własna działalność oraz dążyć do przyczynienia się do zwiększenia kapitału społecznego lub przyrodniczego.  W swoich dążeniach musi być jednak świadoma swojego wpływu na ludzi, społeczności oraz zasoby naturalne, które wspiera lub dąży do zachowania.

Transparentność – Każda organizacja pozarządowa ma misję, którą chcę osiągnąć poprzez wpływanie na rządy, organizacje międzynarodowe i korporacje, zbieranie funduszy, edukację społeczeństwa, oraz reprezentowanie swoich członków, beneficjentów, darczyńców i interesariuszy w szerszym znaczeniu.

Jako, że działania podejmowane przez organizację pozarządową mają wpływ na społeczeństwo, powinny one być przejrzyste w zakresie:
– jej misji i celów
– wartości i zasad
– zarządzania
– działania
– środków, jakimi chce osiągnąć swoje cele.

Partycypacyjne zarządzanie (zarządzanie uczestniczące) – Zarządzanie organizacją pozarządową powinna cechować przejrzystość, odpowiedzialność, lojalność oraz należyta staranność w procesie podejmowania decyzji i zarządzania funduszami. Organizacje pozarządowe powinny regularnie komunikować się ze swoimi interesariuszami oraz zapewniać, że mają wystarczające możliwości aby podejmować działania w zakresie ich celów, przedsięwzięć i komunikacji.

Osoby, do których kieruje się czynności podejmowane przez organizację pozarządową- jej interesariusze- powinni mieć możliwość rozpoznania, oceny i realnego wpływu na działania organizacji oraz jej system funkcjonowania i oddziaływania.

Niezależność – organizacja pozarządowa powinna ujawnić wszystkie legalne powiązania organizacyjne i finansowe łączące ją z korporacjami, rządami lub innymi organizacjami, które mogły by mieć istotny wpływ na  intencje i działania organizacji pozarządowej.

Przestrzeganie prawa – wszelkie działania podejmowane przez organizacje pozarządowe powinny cechować się powszechnym szacunkiem dla litery prawa, zarówno międzynarodowego, jak i krajowego. Podejmowane decyzje powinny być zgodne z prawem, w przypadku zignorowania zobowiązań prawnych przez NGO, będą one ponosić za to odpowiedzialność.

Troska – Działania i polityka organizacji pozarządowych muszą być zgodne z prawem. Angażując się w działania na rzecz swoich interesariuszy organizacja pozarządowa musi zawsze przedstawiać dokładne fakty i prawdziwe informacje. Planując swoje działania lub egzekwując wykonanie swojej polityki, organizacje powinny zademonstrować swoją opiekę i troskę o tych, których interesy mogłyby zostać naruszone w wyniku prowadzenia zaplanowanych działań. Gdyby funkcjonowanie organizacji pozarządowej przyczyniło się do wyrządzenia szkód rządowi, organizacji międzynarodowej, korporacji, lub innej stronie, będzie ona musiała wziąć odpowiedzialność za swoje postępowanie.

Odpowiedzialność – każda organizacja powinna regularnie, ale nie rzadziej niż raz na rok opublikować ogólnie dostępny raport przedstawiający wszystkie działania jakie organizacja podjęła aby zrealizować swoją misję oraz główne cele. Raport powinien zawierać odpowiednie i wystarczające informacje, które pomogą interesariuszom ocenić NGO pod względem struktury, działań, programów, zbierania funduszy oraz wyników finansowych.

 

[1] Materiały dla uczestników spotkania informacyjnego na temat społecznej odpowiedzialności biznesu organizowanego w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, Pobrano ze strony internetowej: www.parp.org.pl /08.08.2014/.

[2]Caux Round Table Principles, tłumaczenie własne, pobrano ze strony internetowej: http://cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid=101 /17.08.2014/.