Normy CSR – Norma ISO 26000 (Guidance on social responsibility)

ISO 26000 zawiera wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności zdefiniowanej jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:
– Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
– Uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji);
– Jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
– Jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach, które dotyczą działań organizacji podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływań[1].

Norma ISO 26000 jest przeznaczona dla ogółu organizacji, zarówno biznesowych, jak też dla organów administracji rządowej oraz instytucji trzeciego sektora, w krajach rozwiniętych i rozwijających się. W normie stosuje się pojęcie Social Responsibility pozbawione przedrostka Corporate w celu podkreślenia szerokiej bazy odbiorców instytucjonalnych, u których norma ta może znaleźć zastosowanie[2]. Norma  przedstawia 7 kluczowych obszarów CSR: ład organizacyjny, prawa człowieka, zarzadzanie zasobami ludzkimi, środowisko naturalne, uczciwe praktyki biznesowe, sprawy konsumenckie, zaangażowanie i rozwój społeczności. Co ważne, norma ta nie jest przeznaczona do certyfikacji, ma ona jedynie na celu ułatwienie organizacjom podejmowania i prowadzenia działań społecznie odpowiedzialnych.

Kluczowe obszary CSR według Normy ISO 26000:
Ład organizacyjny- jest to proces podejmowania decyzji w organizacji, który powinien cechować się przejrzystością, transparentnością i postępowaniem według etycznych reguł. Podejmowane decyzje powinny uwzględniać stanowisko interesariuszy, przede wszystkim pracowników, którzy powinni mieć udział w procesie decyzyjnym firmy.

Prawa człowieka- są to prawa niezbywalne, które przysługują człowiekowi z samego faktu bycia człowiekiem. Prawa pracowników powinny być respektowane, w tym pracownicy powinni mieć zagwarantowane prawo do zrzeszania się i działania w związkach zawodowych. Pracodawcy powinni wyeliminować wszelkie formy pracy przymusowej i pracy dzieci oraz wyeliminować praktyki dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, orientację seksualność czy niepełnosprawność.

Relacje z pracownikami- są to wszelkie relacje, jakie występują między organizacją a jej pracownikami. Stosunek pracy powinien być zawarty na podstawie odpowiedniej umowy miedzy pracodawcą a pracownikiem. Należy wyeliminować wszelkie formy dyskryminacji w miejscu pracy. Pracownicy powinni wykonywać swoją pracę w odpowiednich warunkach i za godną płacę. Podejmowane działania powinni odnosić się nie tylko do pracowników wewnętrznych firmy, ale także zewnętrznych kontrahentów.

Środowisko naturalne- działania podejmowane przez firmę mające wpływ na środowisko naturalne. Firmy powinny dążyć do ograniczenia zużycia surowców i energii oraz ograniczyć swój wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Ważne są działania proekologiczne skierowane nie tylko do pracowników czy kontrahentów firmy, ale także do klientów jako odbiorców usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. Firmy powinny uwzględniać działania proekologiczne już na etapie projektowania produktu, tak aby jak tylko to możliwe ograniczyć jego wpływ na środowisko.

Uczciwe praktyki rynkowe- jest to etyczne postępowanie organizacji w stosunku do innych podmiotów. Firmy powinny działać w sposób odpowiedzialny i etyczny, powinny wprowadzić mechanizmy pozwalające zwalczać korupcję, defraudację czy łapówkarstwo. Konkurencja z innymi podmiotami powinna opierać się na uczciwych zasadach, wolnych od zmów cenowych i poszanowania prawa własności.

Relacje z konsumentami- ten obszar dotyczy odpowiedzialności za dobra i usługi oferowane konsumentom. Działania skierowane do konsumentów powinny być prowadzone w sposób uczciwy i przejrzysty, gwarantujący dostęp do prawdziwych i rzetelnych informacji o produkcie. Produkty powinny być projektowane i wytwarzane w sposób zgodny z normami, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla odbiorców i środowiska naturalnego.

Zaangażowanie społeczne i rozwój- jest to obszar odnoszący się do relacji z innymi organizacjami oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości społeczności lokalnej, w której organizacja funkcjonuje oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Ten obszar ma się także przyczynić do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju ONZ.

[1] International Organization for Standarization, ISO 26000:2010 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2012.

[2] Makuch Ł., Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących, Publikacja powstałą w ramach projektu SPOŁECZNIE ODPOWIEDZILANA UCZELNIA realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie, Warszawa 2011.