Normy CSR – Global Compact

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad 12 000 firm, instytucji i organizacji pozarządowych ze 145 krajów ze wszystkich regionów świata[1].

Inicjatywa składa się z dziesięciu zasad, które można podzielić na cztery grupy[2], każda z tych zasad ma swoje umocowanie we wcześniejszych Deklaracjach przyjętych przez ONZ:

I Prawa Człowieka

Zasada 1. firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz

Zasada 2. eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.

Te zasady wywodzą się z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która została uchwalona przez ONZ w 1948 r. Deklaracja podkreśla iż każdemu człowiekowi przysługują uniwersalne prawa, takie jak prawo do życia, edukacji, ochroną przed przemocą i wykorzystaniem, wolność słowa i stowarzyszeń. Każdy człowiek ma swoją godność oraz posiada niezbywalne prawa i wolności, które są niezależne od płci, wieku czy koloru skóry. Firmy muszą brać odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania oraz stosować takie praktyki, które wykluczą możliwość łamania praw człowieka.

II Standardy pracy

Zasada 3. firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji
Zasada 4. wspierać eliminację wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
Zasada 5. przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz
Zasada 6. przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Zasady dotyczące przestrzegania standardów pracy pochodzą z Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Fundamentalnych Zasadach i Prawach w Pracy z 1998 r. Zasady te są wynikiem konsensusu pomiędzy przedstawicielami rządów, pracodawców i pracowników, którzy zobowiązali się do ich wprowadzania w życie oraz upowszechniania.

III Ochrona środowiska

Zasada 7. firmy powinny wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego

Zasada 8. podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz

Zasada 9. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

Zasady odnoszące się do kwestii związanych z ochroną środowiska pochodzą z Deklaracji z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju. Zmiany klimatu czy zmniejszanie się zapasów bogactw naturalnych ma coraz większy wpływ na firmy, które podejmując szereg inicjatyw starają się ograniczać swój wpływ na środowisko naturalne.

IV Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10. firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

Pierwotnie ustanowiono 9 zasad Global Compact, dziesiąta została dodana  w 2004 r. Korupcja stanowi współcześnie poważny problem na drodze do zrównoważonego rozwoju, ma negatywny wpływ zarówno na biznes, jak i na społeczeństwo. „Korupcja spowalnia wzrost gospodarczy, zaburza konkurencję, niesie ze sobą poważne ryzyko prawne i reputacyjne, nie mówiąc o wystawianiu się na możliwość szantażu i innych zagrożeń. Korupcja jest też dla biznesu bardzo kosztowna – w wielu częściach świata to ponad 10% kosztów prowadzenia działalności, a Bank Światowy wycenił wartość „przemysłu łapówkarskiego” na bilion dolarów”[3].

 

[1] Inicjatywa Global Compact, Pobrano ze strony internetowej: www.globalcompact.org.pl /15.08.2014/.

[2] Przewodnik po Global Compact, pobrano ze strony internetowej:  www.globalcompact.org.pl /15.08.2014/.

[3] Inicjatywa Global Compact, pobrano ze strony internetowej: www.globalcompact.org.pl /15.08.2014/.